Compliance

Jednym z najistotniejszych zadań związanych z prawidłowym prowadzeniem spraw spółki jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa. Ogół obowiązków w tym zakresie określany jest  jako compliance. Poza samym przestrzeganiem przepisów chodzi przy tym także o to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności oraz umożliwić w razie potrzeby wykazanie zgodności procedur z przepisami. Zarząd spółki może bowiem uniknąć odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przepisów jedynie wtedy, gdy jest w stanie udowodnić, że dostatecznie zorganizował procedury stosowania przepisów oraz kontrolę przestrzegania prawa w spółce. Istotą compliance jest więc uniknięcie odpowiedzialności prawnej spółki, a także osobistej odpowiedzialności członków jej zarządu.

Skuteczną realizację tego zadania umożliwia efektywny system zarządzania zgodnością (tzw. Compliance Management System), który reguluje, porządkuje i monitoruje wewnętrzne procesy w spółce. Szczególnie istotne jest przy tym nie tylko zabezpieczenie spółki przed szkodą materialną lub niematerialną, realizowane poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności osobistej osób odpowiedzialnych za naruszenie, dochodzenie cywilnoprawnych roszczeń o naprawienie szkody oraz karne, podatkowe i administracyjne postępowania wyjaśniające i sankcje, ale również stworzenie przejrzystego, nakierowanego na wartości systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który podnosi wartość spółki w oczach jej kontrahentów i klientów.

Nasi doświadczeni polscy i zagraniczni adwokaci, posiadający certyfikat Compliance Officer przyznawany w Niemczech przez TÜV, wspierają przedsiębiorców w budowaniu sprawnie działającej struktury compliance oraz tworzeniu zgodnych z normami prawnymi reguł postępowania w przedsiębiorstwie poprzez opracowanie wewnętrznych reguł compliance, kodeksów etycznych, systemów monitorowania i nadzorowania przestrzegania zgodności, szkoleń pracowniczych itp. Obecnie istniejące systemy są przez nas weryfikowane pod kątem ich skuteczności i odpowiednio dostosowywane lub optymalizowane.

Nasze usługi w zakresie compliance obejmują ponadto sprofilowane doradztwo w szczególnie istotnych obszarach prawa, takich jak prawo pracy, ochrona danych osobowych, prawo spółek, w tym również M & A, prawo własności przemysłowej oraz prawo gospodarcze.

Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia każdemu z naszych klientów indywidualnego wsparcia ukierunkowanego na jego potrzeby.

Nasze usługi w zakresie compliance obejmują w szczególności:

  • Tworzenie, weryfikację i optymalizację systemów compliance
  • Sporządzanie i optymalizację kodeksów postępowania oraz reguł compliance
  • Wykonywanie analizy ryzyka braku zgodności
  • Opracowywanie i przeprowadzanie programu szkoleń pracowników oraz tworzenie  i wdrażanie procedur raportowania
  • Pełnienie funkcji dyrektora ds. zgodności biznesowej (compliance oficer) w spółce
  • Wykonywanie analizy due dilligence w zakresie compliance
  • Doradztwo prawne oraz reprezentacja przed sądami i urzędami w razie naruszenia systemu compliance
  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających (private investigations) w celu wstępnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych naruszenia oraz w ramach istniejących już sporów prawnych

Adwokaci